« 2022. augusztus »
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Tinódi Gimnáziumért Alapítvány Kréta - elektronikus napló High-tech Biolabor
A+ A-
Nyolcadikosoknak
Beiratkozás

Időpont

2022. június 22. szerda 8.00-12.00

Kérjük, hogy a sorbanállás elkerülése érdekében válasszanak egy szabad időpontot a következő linken elérhető táblázat segítségével: jelentkezés időpontra

Helyszín

9.A - földszint balra első terem (10.B terme) - Berkovits Rita osztályfőnök

9.B - földszint jobbra első terem (9.A terme) - Kőszegi Zsanett osztályfőnök

 

Az e-jelentkezéssel kapcsolatban később adunk információt, kérjük, folyamatosan figyeljék a honlapunkon megjelenő tájékoztatást!

 

A beiratkozáskor szükséges:

  • általános iskolai bizonyítvány
  • „Jelentés 6-18 éves fiúkról-leányokról” című egészségügyi nyomtatvány
  • biztosítás köthető
  • hivatalos okmányok (személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ szám, adóazonosító szám)
  • Felmentési kérelmek (SNI, testnevelés) esetén kérjük a szakorvosi igazolások, szakértői vélemények másolatát.

Tankönyvrendelés

A tankönyv minden 9. évfolyamos tanuló számára ingyenes. A tanévnyitó napján osztjuk ki a tankönyveket. A munkatankönyveket nem kell év végén visszaadni.

NEK azonosító adatlap a diákigazolvány igényléséhez

2012. január 1-től a diákigazolvány igénylési folyamata teljesen elektronikus lett, a fénykép és aláírás felvételét az új igénylési folyamat szerint az okmányirodák végzik külön szolgáltatásként. A fényképezést kérjük a beiratkozás előtt elvégezni. A fényképezési szolgáltatás igénybevételéhez az alábbi iratokat kell a jogosultnak az okmányirodában bemutatnia: születési anyakönyvi kivonat és lakcímkártya, vagy egyéb érvényes személyazonosító okmány (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány) és lakcímkártya.

A tanuló ezt követően az iskolatitkárnál jelenti be a diákigazolvány iránti igényét. Az ügyintézőnek megadja a NEK azonosítót. A diákigazolvány igénylés ingyenes!

Az igazolvány elkészültéig a jogosult kérelmére igazolás adható ki a beküldött igénylés adatai alapján.

Az elkészült diákigazolványokat az Oktatási Hivatal az iskola címére postázza ki.

Kérem, hogy az Okmányirodába történő bejelentkezést szíveskedjenek megtenni és az Okmányiroda által kiadott adatlapot 2022. június 22-én eljuttatni az intézménybe!

Matrózblúz rendelhető:

Próbalehetőség 10.A termében.

Ára: 6500 Ft

Iskolai jelvény

1200 Ft, a beiratkozáskor kell fizetni, tanévnyitón tűzzük ki a tanulóknak.

Eszközök, felszerelések

Testnevelés: tornacipő vagy sportcipő, iskolai egyenpóló (a mindennapos testnevelés miatt javasolt 2-3 db), szabadidőnadrág vagy rövidnadrág (nincs egyenruha, kerülendő a balesetveszélyes ruházat használata).

Füzetek: szaktanár határozza meg, melyről információt az első napon kapnak a tanulók. (Általában spirálfüzetek, A/4-es füzetek, szótárfüzetek)

Gólyatábor

Osztályfőnökök adnak információt ezzel kapcsolatban. Augusztus utolsó napjaira tervezzük.

Tanévnyitó ünnepség

2022. szeptember 1-én 7.45

Házirend

https://www.sarvaritinodi.hu/media/file/articles/3/Tin%C3%B3di%20-%20H%C3%A1zirend%202020.pdf


A központi írásbeli vizsga időpontja: 2022. január 22. 10.00 óra

1. pótnap: 2022. január 27. 14.00 óra

2. pótnap: 2022. február 4.

Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. A vizsgázók által benyújtott, indoklással alátámasztott írásos kérelem mérlegelése, a benyújtott igazolások elfogadása a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatójának jogköre. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát

A 2. pótló vizsganapon kérelemre kizárólag azok a vizsgázók vehetnek részt, akik igazoltan COVID-19 fertőzésben szenvedtek, vagy igazoltan házi karanténba kerültek, továbbá egyéb, önhibájukon kívül eső elháríthatatlan ok folytán sem a tanév rendje szerinti központi írásbeli vizsgán, sem annak 2022. január 27-ei 1. pótnapján nem tudtak megjelenni. Az előző írásbeli vizsgákon alapos ok miatt meg nem jelenő vizsgázók 2022. január 28. (péntek) 16 óráig elektronikus úton, írásban jelezhetik a 2. pótnapra vonatkozó részvételi szándékukat kizárólag abban az intézményben, ahol az eredeti jelentkezésüket benyújtották.

A kijavított felvételi dolgozatok megtekintése és észrevétel benyújtása:

Az iskola által kiértékelt dolgozatok megtekintése: 2022.január 28. 8.00 – 16.00. A vizsgázó és szülője 2022. január 28-án a 9.A termében (fsz. jobbra az 1. terem) az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti a kijavított dolgozatokat, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén az értékelésre észrevételt tehet.

A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig - tizenhat óráig - írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

A Hivatal a fenti kérelmek elbírálására nem rendelkezik hatáskörrel, ezért azokat nem lehet a Hivatalhoz benyújtani. A nem megfelelő helyre benyújtott kérelmek késleltetik az elbírálás folyamatát, a döntés meghozatalát. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

Fellebbezéssel kapcsolatos eljárásrend

Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel.

Az iskola a fellebbezést az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi az OH-nak.

Az OH a fellebbezést érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, a fellebbezés benyújtását követő nyolc napon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és a fellebbezést benyújtónak.

Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 38. § (9) bekezdése szerinti fellebbezést a hivatalnak (OH) címezve - 3 napon belül - írásban közli a vizsgát szervező iskolával, azaz a fellebbezést a vizsgát szervező iskolában kell benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő, a fellebbezés benyújtására meghatározott határidő elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

A Hivatal a fellebbezést érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő nyolc napon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és a kérelmezőnek.

Az írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező iskola – az OH által kiadott, a vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola körbélyegzőjének lenyomatával, valamint az igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesített Értékelő lapon – közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat a tanév rendjében meghatározottak szerint 2022. február 7-éig, a 2. pótló írásbeli felvételi vizsgák esetében 2022. február 9-én.

A központi írásbeli vizsga lebonyolítása

  • A tanulóknak a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – kell magukkal vinni.
  • A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.
  • A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.
  • A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.
  • A vizsga feladatlaponként – magyar nyelv, majd matematika – 45 percet vesz igénybe, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet kell tartani.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tájékoztatása szerint a köznevelési programok résztvevőire – így a középfokú felvételi eljárás egyes cselekményeiben (pl. központi írásbeli felvételi vizsga) részt vevő tanulókra – nem érvényes a belépési korlátozás, azaz a vizsgázó az írásbeli vizsga napján beléphet a jelentkezését fogadó intézménybe.

A vizsgateremben a vizsgázók száma legfeljebb 10 fő. Biztosítjuk a legalább 1,5 m távolságot a vizsgázók között a fertőzés kockázatának minimalizálása céljából.

A járványügyi kockázatok csökkentése érdekében a belépést kizárólag a vizsgázók részére engedélyezzük. Kérjük, hogy a tanulók viseljenek maszkot az iskola területén, a vizsga alatt azonban levehetik azt.

Némethné Rádl Krisztina
igazgató

 

 

 


 

Prezentáció

Tisztelt Szülők!

Szeretnénk tájékoztatni Önöket egy új lehetőségről a központi írásbeli felvételi vizsgára történő jelentkezés kapcsán.

Az ide tanévben lehetőségük nyílt az Ügyfélkapun keresztüli ügyintézésre, amely így kontaktmentesen és gyorsabban megoldható, mint a papír alapú jelentkezés.

Az alábbi linken elérhető az Oktatási Hivatal tájékoztatója ezzel kapcsolatban.

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/KIFIR_TT_felveteli_taj_es_kereso

Jelentkezés a központi írásbeli vizsgákra

Amennyiben a kiszemelt tanulmányi terület esetén a középiskola az átvétel feltételeként előírta a központi írásbeli vizsgát, úgy a jelentkezőnek 2021. december 3-ig egyénileg kell jelentkeznie a vizsgára, közvetlenül az általa választott vizsgaszervező intézményben. A vizsgát a tanuló bármely vizsgaszervező intézményben megírhatja, függetlenül attól, hogy a későbbiekben tervezi-e benyújtani a felvételi kérelmét az adott intézménybe vagy sem.

A központi írásbeli vizsgákra 2022. január 22-én kerül sor. Iskolánkban a felvételi vizsgát az aktuális, intézményi és országos járványügyi előírásokat betartva rendezzük.

30/2021. EMMI határozata a veszélyhelyzetre tekintettel a középfokú iskolákba történő felvételi eljárás szabályairól:

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/30_2021_EMMI_hatarozat.pdf

Az általános iskola 8. évfolyamára járó tanulók részvétele a középfokú felvételi eljárásban

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/KIFIR_alt_isk_8_evfolyamrol.pdf

Kísérjék figyelemmel honlapunkat,
kövessék közösségi oldalainkat!

gimnazium.sarvaritinodi.hu

www.instagram.com/
sarvaritinodi

www.facebook.com/
sarvaritinodi

 

Konkrét kérdés esetén
keressenek bennünket elérhetőségeinken:

 

gimnazium@sarvaritinodi.hu

+36 95 / 336 514,
+36 20 / 500 5350

 

 

Korábbi kisfilmjeink

 

 

 

 

Jelenlegi tinódis diákok tablói aszerint, hogy melyik általános iskolából érkeztek hozzánk

Sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskolából

 

Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskolából

 

Szent László Katolikus Általános Iskolából (Sárvár)

 

Répcelaki Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolából

 

Rábapatyi Arany János Általános Iskolából

 

Zichy Antónia Általános Iskolából (Ikervár)

 

Bői Általános Iskolából

 

Celldömölki Városi Általános Iskolából

 

Suli Harmónia Általános Iskola és Óvodából (Káld, Egervölgy)

 

Ostffyasszonyfai Petőfi Sándor Általános Iskolából

 

Szelestei Általános Iskolából

 

Szent Imre Általános Iskola (Jánosháza)

 

Gércei Általános Iskolából

 

Perintparti Szó-Fogadó Szombathelyi Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolából

 

Rumi Rajki István Általános Iskolából (Rum)

 

Szombathelyi Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolából

 

Batthyány Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolából (Jánosháza)

 

Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskolából (Bük)

 

Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolából (Vép)

 

Lövői Általános Iskolából (Lövő)

 

Reményik Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolából (Szombathely)

 

Szent Benedek Katolikus Általános Iskolából (Celldömölk)