« 2018. január »
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
A+ A-
A gimnáziumi diákönkormányzat tevékenysége

2003-2008

Gimnáziumunkban a diákéletet meghatározó diákönkormányzati tevékenység több tíz éves múltra tekint vissza. A Diákönkormányzat (továbbiakban DÖK) legfontosabb feladatai a következők: a tanulók érdekképviselete, érdekvédelme, az iskolai kulturális élet tartalmasabbá tétele. E célok érdekében, rendszeres összejövetelek alkalmával egy kis csapat jött létre, amely sikeresen koordinálja a diákéletet a gimnáziumban. Az előző öt év tevékenységei közül a következőket szeretném kiemelni:

A DÖK minden évben megszervezi az osztályok közötti műveltségi versenyt, melynek döntősei egynapos tanulmányi kiránduláson vehetnek részt. Az iskolai belső rádióhálózat működtetése a DÖK feladata. A sulirádió színvonalas műsorszolgáltatása érdekében, az iskolarádiónk 2004-es tanévtől tagja lett a Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesületének (DUE). Az iskolaújságunk a Summa, 2006-tól félévente jelenik meg, amelyet a DÖK szerkeszt. Tagjaink rendszeresen részt vesznek különböző regionális és országos továbbképzéseken, rendezvényeken. A DÖK tanévi munkájának legnagyobb és a diákok által leginkább várt eseménye a diáknap. Az április eleji rendezvény alkalmával a tanulók különböző játékos vetélkedőkön, kulturális programokon, előadásokon vehetnek részt. A nap fénypontját mindig a tanári műsor jelenti. Diákönkormányzatunk 2007-től tagja a Demokratikus Ifjúságért Alapítványnak (DIA) is. A DIA által szervezett táborok, rendezvények és a KÖZÖD önkéntes napok mind-mind színes foltjai a gimnáziumi diákéletnek. A gimnáziumi zenés-táncos összejövetelek (diszkó, farsangi bál, gólyabál) szintén a DÖK segítségével valósulnak meg. Végül, de nem utolsó sorban a DÖK rendszeresen él véleményezési vagy egyetértési jogával olyan diákságot érintő ügyekben, mint például a házirend módosítása, fegyelmi eljárások, tantestületi, és fenntartói döntések. A diákvélemények kinyilvánításának fóruma a gimnáziumban a minden tanév márciusában tartandó diákközgyűlés.

Az idén a diákok egy megújult műveltségi versenyen vehettek részt. Hogy miért volt szükség a változtatásra? Az elmúlt három év műveltségi versenyeinek negatív tapasztalatai a következők voltak: túl sok tárgy szerepelt, nehéz volt időpontokat egyeztetni a tanárokkal és a diákokkal egyaránt, kevés volt a játékos, interaktív feladat.

Vígh Viktor     
DÖK segítő tanár

A Sárvári Tinódi Gimnázium Diákönkormányzatának
Működési Szabályzata, Házirendje

A DÖKT szervezeti felépítése

 • A DÖK tagja a gimnázium valamennyi nappali tagozatos tanulója. A DÖKT gyűlésein választott képviselőik útján nyilváníthatnak véleményt.
 • A DÖKT nem bomlik külön szervekre, ezáltal a diákokat érintő bármely kérdésre a diákokat képviselő összes képviselő szavaz.
 • A DÖKT-nak egy elnöke, egy elnökhelyettese, jegyzője, gazdasági felelőse, kultúrfelelőse, sportfelelőse és minden évfolyamon egy évfolyamfelelőse van. A DÖKT egy tagja képviseli a diákságot a Tinódi Gimnáziumért Alapítvány Kuratóriumában, az évfolyamfelelősök pedig az iskolaszékben.
 • A DÖKT alapító gyűlésén titkos vagy nyílt szavazással döntenek a képviselők ezen tisztségek betöltéséről. A szavazásokat ezután minden évfolyamváltásnál meg kell ismételni.

A DÖKT jogkörei

Döntési jogkör:

 • Saját közösségi életük tervezésében, szervezésében, ellenőrzésében, értékelésében.
 • Diákönkormányzati tisztségviselők megválasztásában és visszahívásában.
 • Saját működésével kapcsolatban, a nevelőtestület véleményének kikérésével.
 • A diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása.
 • Az összes képviselő - tisztségtől függetlenül - minden kérdésben szavaz.
 • Szavazás esetén - amennyiben a képviselők úgy tartják jónak - a meghívott és résztvevő személyek kiküldhetők a teremből.
 • A DÖKT elnökét az összes képviselő 75%-a választja meg. Amennyiben az első szavazás érvénytelen volna, úgy azonnal meg kell ismételni. A második szavazáson az egyszerű többség dönt.

Véleményezési jogkör:

 • A tanév rendjének meghatározásakor a tanulókat érintő programok kialakításában.
 • A Házirend összeállításában.
 • Az iskolai Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásakor a tanulókat érintő kérdésekben.
 • A tanulók kitüntetésében, jutalmazásában, fegyelmi ügyben.
 • Kulturális programok szervezésében.
 • A gyűlésen résztvevő meghívott személyek véleményezési joggal bírnak.

Egyetértési kör:

 • Az ünnepélyek, megemlékezések rendjével, hagyományok ápolásával kapcsolatban.
 • A diákképviselők kapcsolattartás formájának és rendjének meghatározásában.
 • A tanulók szervezett véleménynyilvánítása és a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendjével és formáival kapcsolatban.
 • A tanulók jutalmazásának elveivel és formájával, illetve a fegyelmező intézkedések formáival és alkalmazásának elveivel kapcsolatban.

A DÖKT céljai

 • A tanulók érdekképviselete, érdekvédelme.
 • Az iskolai kulturális élet tartalmasabbá tétele.
 • Aktív részvétel az iskolai élet véráramában.

A DÖKT feladatai

 • A tanulók érdekeinek védelme, érdekképviselete.
 • A mindennapi életben az aktív kulturális részvétel.
 • A társadalmi / iskolán belüli / események megszervezése, a nevelőtestülettel és az iskolavezetéssel egyetemben.
 • A tanítási időn kívüli események / kirándulás, sportnap… / megszervezése.
 • Minden egyéb, amire az iskola, a tantestület, a tanulók többsége felkéri.

A DÖKT működése

 • A DÖKT évente legalább két gyűlést tart.
 • Ezen kívül gyűlést tart a hónap második keddjén, 8. órában.
 • A DÖKT ezen kívül gyűlést tarthat, amennyiben:
  • a testület 25%-a azt indokoltnak tartja, és indokát a gyűlés előtt négy nappal beterjeszti a DÖKT elnökének;
  • a tanulók 51%-a szükségesnek látja;
  • a tanári testület indokoltnak tartja.
 • A havi rendszeres gyűlés elmaradhat, amennyiben:
  • a DÖKT képviselőinek 75%-a nem tartja szükségesnek;
  • a gyűlésen nem jelent meg a képviselők legalább 51%-a.

A DÖKT gyűléseinek menete:

 • Előre eltervezett napirendi pontok alapján kell szavazni, véleményt nyilvánítani.
 • A tervezett napirendi pontokat az ülés előtt 15 nappal ismertetni kell a képviselőkkel.
 • A gyűlésen részt vehet a napirendi pontban érintett személy, illetve tanácskozási joggal bármely meghívott személy.
 • A szavazásra felterjesztett, a megszavazott és a meg nem szavazott ügyeket is le kell jegyezni.

A DÖKT működéséhez anyagi támogatást kérhet:

 • Az iskola költségvetéséből;
 • a Tinódi Gimnáziumért Alapítványtól és egyéb alapítványoktól;
 • az iskola tanulóitól, amennyiben az indokolt, és a tanulók 75%-a egyetért vele;
 • a DÖKT anyagi eszközeit folyószámlán tartja;
 • a DÖKT köteles elszámolni a kapott, szedett juttatott pénzzel.

A DÖKT jogai

 • A DÖKT a diákokat érintő kérdésekben véleményt nyilváníthat, vagy javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény működésével, illetve a tanulókat érintő valamennyi kérdésben.
 • A DÖKT térítés mentesen használhatja az iskola, a kollégium helységeit, berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza az iskola, a kollégium működését.
 • A DÖKT tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.
 • A DÖKT egyetértési jogot gyakorol a tanulókat érintő következő kérdésekben:
  • a házirend elfogadása;
  • az ifjúágpolitikai célokra fordított, biztosított pénzeszközök felhasználása;
  • a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározásakor;
  • jogszabályban meghatározott ügyekben, az iskolai szervezeti és működési szabályzat megalkotásakor és módosításakor.
 • A DÖKT képviselője tanácskozási joggal részt vesz az iskolaszék munkájában.
 • A DÖKT képviselője szavazati joggal részt vesz a Tinódi Gimnáziumért Alapítvány Kuratóriumának munkájában.
 • Az iskola tanulója nevében a DÖKT képviselője járhat el.

Joggyakorlás

A diákönkormányzat tagjai jogosultak:

 • A diákönkormányzat rendezvényein részt venni.
 • A diákvezetőség tagjaihoz kérdést intézni és a kérdésre érdemi választ kapni.
 • A diákgyűlésen részt venni.
 • A diákönkormányzati tisztségekre választónak és választhatónak lenni.

A DÖKT dönt:

 • saját működéséről;
 • a működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról;
 • hatáskörei gyakorlásáról;
 • egy tanítás nélküli munkanap programjáról / Pl.: diáknap /;
 • a diákújság és diákrádió szerkesztőbizottságának megbízásáról;
 • részt vesz az iskola házirendjének kialakításában;

A DÖKT döntése érvényes, ha:

 • nem jogszabálysértő, vagy nem ütközik a DÖKT által is elfogadott iskolai házirendbe, illetve szervezeti és működési szabályzatba;
 • a diákönkormányzati gyűlésen szavazásra felterjesztve a jelenlevők 51%-a megszavazta;
 • a pénzügyi vagy a DÖKT szervezeti felépítését érintő ügyekben az összes képviselő 75%-a megszavazta.

A DÖKT elnöke teljes döntési jogkörrel bír, kivéve ha:

 • DÖKT szervezeti vagy pénzügyi kérdéseiről van szó;
 • a döntéshozatalkor nem volt beszámítható / beteg, balesetet szenvedett, ittas… /

A DÖKT elnöke megválasztása után átveszi a DÖKT ülés vezetését.

A DÖKT feloszlatható, ha:

 • a tanulók 51%-a ezt kívánja;
 • a testület évi kevesebb, mint két ülést tart;
 • olyan tevékenységet folytat, ami törvénybe ütközik, és ezzel felszólításra sem hagy fel;
 • a tantestület és a tanulók 51%-a alkalmatlannak tartja a testületet erre a feladatra;
 • az alkalmatlanságot csak magatartási vagy az önkormányzati tevékenységgel összefüggő szorgalmi indokkal fogadjuk el.
 • Amennyiben a DÖKT-ot feloszlatják, úgy 15 napon belül új DÖKT-ot kell választani.

A DÖKT megszűnik, ha:

 • feloszlatják;
 • a tagok lemondanak;
 • a képviselők iskolai tanulmányai megszűnnek;
 • az iskola megszűnik.

A DÖKT munkáját a DÖKT által felkért, az iskolában tanító tanár, továbbá az iskola tanulója, illetve annak szülője segítheti, aki eljárhat a DÖKT nevében.

A DÖKT Szervezeti és Működési Házirendjét a választó tanulóközösség fogadja el, és a nevelőtestület 75%-a egyetért a módosítás szükségességével.

A Szervezeti és Működési Házirend jóváhagyása csak akkor tagadható meg, ha jogszabálysértő, vagy ellentétes az iskola működési és szervezeti rendjével, illetve a DÖKT által elfogadott házirenddel.

A nevelőtestületnek 30 napon belül választ kell adnia. / A DÖKT tevékenységének hatáskörét, működési szabályait a magyar törvénykönyv 1993. évi LXXIX. Törvénye alapján állítottuk ki./