« 2024. május »
H K Sz Cs P Sz V
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Tinódi Gimnáziumért Alapítvány Kréta - elektronikus napló High-tech Biolabor
A+ A-
Gimnáziumunk kutatótanára: dr. Hajdu Tamás PhD

A kutatótanár (pedagógus IV.) a pedagógus életpályamodell során elérhető legmagasabb fokozat. A minősítés előfeltétele 14 év szakmai gyakorlat, valamint doktori cím vagy egyéb tudományos fokozat, illetve publikációs tevékenység. A kutatótanári pályázatot a Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar Rektori Konferencia, a Nemzeti Pedagógus Kar és az Emberi Erőforrások Minisztériumának delegáltjaiból álló bizottság értékeli. A legalább 85%-os eredményt elért pályázó kaphatja meg a fokozatot, ám a kutatótanárok száma kvótához kötött, nem lehet több az országos pedagógusállomány 1%-ánál.

Gimnáziumunk méltán büszke kutatótanárára, dr. Hajdu Tamás C.Sc., PhD-re, akinek a 2016-ban megszerzett kutatótanári fokozata ebben az évben került a megújítási szakaszba. Idézet a portfólióból: „A sárvári Tinódi Gimnázium diákjaként olyan mintául szolgáló tanári karral volt szerencsém megismerkedni, ahol a történelmet és a latin nyelvet dr. Aradi Péter, a filozófiát dr. Dobozy Imre (szintén történelem szakos), a magyart alkalmanként dr. Szabó Endre tanította, de gimnazista éveimben lett a tanári kar tagja a magyar–történelem szakos dr. Komáromi Tibor is. A városi helytörténeti szakkör vezetője a gimnáziumban korábban szintén tanító dr. Naszádos István helytörténész volt. Egy vidéki kis gimnáziumban egy időben négy tudományos fokozattal rendelkező pedagógus jelenléte magától értetődővé tette számomra, hogy a napi oktató-nevelő munkán túlmutató tudományos kutatás is a középiskolai tanári lét szerves része."

Pályázatának kutatási tervében két területet jelölt meg. Az első a magyarruha-„kreálmányok” hibáinak megelőzését, kijavítását segítő oktatási segédanyag elkészítése szabótanulók számára. Ebben nemzeti viseletünk jellegzetes zsinórdíszítményei felvarrásának hibáit, illetve a helyes, szabályos változatok összegyűjtését és bemutatását vállalta.

E témakörben 2019. júliusában a Hagyományok Házában egy egész napos foglalkozást tartott viseletkészítőknek. Augusztusban pedig a Zala Megyei Népművészeti Egyesület szervezésében egy egész hetes gombkötő tábort vezetett, illetve a sárvári Népművészeti Alapítvány Vándorló Néprajzi Szabadegyetemén egy előadást prezentált a zsinórdíszeket készítő gombkötő szakma történetéről.

A másik terület a kísérleti régészet témakörébe tartozik. Ebben a tárgykörben dr. Hajdu Tamás az 1633-as soproni gombkötő remekek közül a 84 kártyával szőtt felső-ruhára való két pár szövés gomb rekonstruálását tűzte ki célul. Ehhez a program során autodidakta módon tanulta meg az ún. kártyaszövés alapjait.

2021-ben a X. Tradíció Néprajzi Gyűjtőpályázatra a „Kézművesség és tárgyalkotás” témakörben nyújtotta be a „Gombkötő mesterség – egy mai gombkötő műhely” c. pályamunkáját. E pályázat révén felvételt nyert a Magyar Néprajzi Társaságba.

A 2020-ban meghirdetett, de a járványhelyzet miatt a Hagyományok Házában 2021. április 22-én megnyílt az Élő Népművészet XVII. Országos Népművészeti Kiállításon bronz oklevéllel díjazták munkáit.

Grodvalt Ottó
igazgatóhelyettes

 

 

 

 

Dr. Hajdu Tamás CSc., PhD.
Gránátalma-díjas gombkötő és paszományos népi iparművész,
a népművészet ifjú mestere, latin és történelem szakos középiskolai tanár,
kutatótanár szakmai önéletrajza

 

1988-1993. KLTE történelem-latin szak

1993-1996. MTA TMB-ösztöndíj

Témavezető: Dr. L. Nagy Zsuzsa

Kandidátusi értekezésének címe: „A XIX. századi debreceni férfiruha a nemzeti viselet változásának tükrében

Kutatóhely: Déri Múzeum, Debrecen

1994. „A népművészet ifjú mestere” és „Népi Iparművész”,

1996-tól a sárvári Tinódi Sebestyén Gimnázium latin és történelem szakos tanára (1993-96. uo. óraadó, 2001-2010. oktatási igazgatóhelyettes, 2017. kutatótanár)

1998. „Az év ifjú mestere”

A magyar gombkötő mesterséggel való behatóbb foglalkozás is Debrecenhez és a debreceni egyetemi évekhez kötődik, a városi gombkötő és paszományos emlékanyag megismerésével kezdődik. Viselettörténeti kutatásaim (OTDK-dolgozatomat a XIX. században kialakuló főúri díszruháról, a díszmagyarról, szakdolgozatomat pedig a XX. századi magyaros öltözködési mozgalmak történetéből írtam) kiegészítéseként kezdtem el ezek jellegzetes díszítményeit és az azokat előállító gombkötő szakmát – a gyakorlatban is – kutatni. A kézműves és a tudományos kutatói tevékenység az óta is szerencsésen egészíti ki egymást Népi iparművészi tevékenységem a Népművészeti Egyesületek Szövetsége Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének a kezdőket önzetlenül segítő, családias légkörében bontakozott ki az 1990-es évek elején. A horgolt paszományok készítésének alapjait pl. a néhai nyíregyházi Somogyi Sándornétól, a népművészet mesterétől tanultam. Az egyesület tagjaként 1995 és 1999 között rendszeresen részt vettem a Mesterségek Ünnepén, s ugyancsak egyesületi tagként kaptam meg előbb „A népművészet ifjú mestere” és a „Népi Iparművész”, majd „Az év ifjú mestere” címet, ez utóbbit a díj alapításának évében elsőként.

1999. A történelemtudomány kandidátusa (ez alapján PhD.)

Az MTA kutató pedagógusi pályadíja („A XIX. századi debreceni férfiruha a nemzeti viselet változásának tükrében” c kandidátusi értekezésért )

2008. Az MTA kutató pedagógusi pályadíja (A XX. századi magyaros férfiruhát bemutató, „A kismagyar” c. kötetért)

Díjak

 • A Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány pályadíja 1991.
 • A Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány pályadíja 1992.
 • A Népművészet Ifjú Mestere díj 1994.
 • Népi iparművész cím 1994.
 • A Pro Régió Alapítvány ruhapályázatának díja 1994.
 • Az Országépítő Alapítvány pályázati díja 1994.
 • Az Országos. Kisipari Kézműves Tanács pályázatának díja 1995.
 • "Mesterségünk cégére, címere" pályázat különdíja 1996.
 • Etno-Repro pályázat IV. helyezés 1996.
 • "Nagy Utazás" RégiMódi Napok különdíj 1997.
 • "Az év ifjú mestere"-díj 1998.
 • A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökének arany emlékérme 1999.
 • Az MTA kutató pedagógusi pályadíja 2000.
 • A VII. Országos Textiles Konferencia viselet kategória II. díja 2000.
 • Az MTA kutató pedagógusi pályadíja 2008.
 • A Kulturális Kormányzat és az Anyanyelvápolók Szövetségének első díja „A gombkötő mesterség” c. pályamunkájáért 2009.
 • Népi iparművészként "Az Év Embere Sárváron 2010-ben" díj
 • Gránátalma-díj 2015.

Publikációk

„A vitézkötés” in Történelmi Tanulmányok III. A KLTE történelmi Intézetének Kiadványa,  Debrecen 1994. 117-139. o.

„Mi is az az oldalpecsenye?” Ethnographia 106. évf. (1995.) 1. sz. 151-153. o.

„A katonai viseletek hatása a paraszti öltözködésre a XVIII-XIX. században - A salavári és a rajhúzli” in Múzeumi Füzetek 45., a ”Viselet és történelem – viselet és jel” c. konferencia tanulmánykötete 1996. 49-63. o.

A sárvári vár mennyezetfreskóinak magyar viseletábrázolásai” in Honismereti Híradó Sárvár 1997. XV. évfolyam 2. sz. 3-16. o.

A díszmagyar” in Honismereti Híradó Sárvár 1998. XVI. évfolyam 2. sz. 25-43. o.

„A műmagyar” in Honismereti Híradó Sárvár 1999. XVII. évfolyam 1. sz. 25-27. o.

„A debreceni férfiviselet a XIX. sz. második felében” in Debreceni Szemle VII. évf. (2000.)  3. sz. 412-429. o.

A sárvári szűr” in Honismereti Híradó Sárvár 2000. XVII. évfolyam 2. sz. 9-12. o.

„A Debreceni Egyetem díszruhái” in A Sárvári Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakközépiskola jubileumi évkönyve a 2000/2001-es tanévről 5-8. o.

„Gombkötők, paszományosok”. in A magyar kézművesipar története Bp. 2005. Szerk. Szulovszky János Készült az  MTA Történelemtudományi Intézetében, kiadja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 377-380. o.

„A kismagyar” 2008. Magyar Ház Kiadó

„A gombkötő mesterség” A Kulturális Kormányzat és az Anyanyelvápolók Szövetségének 2009. évi közös anyanyelvi pályázatán I. díjat nyert pályamunka részlete in Régi magyar mesterségek - családneveink tükrében Tinta Kiadó Bp. 2010. Szerk. Balázs Géza és Grétsy László, 145-165. o.

Hivatkozások

Dezső Dóra: The female “Hungarian-like” dolman – as carrying messages on women’s bodies (A női magyaros dolmány, mint üzenethordozó, női testeken) Kaleidoscope Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Folyóirat Journal of History of Culture, Science and Medicine  Vol. No.3 ISSN: 2062-2597 70-79. o.

Ságvári György: „Férfias és magyaros” Magyar férfiruhák történelmi keretben.

in: Flórián Mária (szerk.) Életmód, szemléletmód és a módi változása a parasztság körében a 19-20. század fordulóján MTA Néprajzi Kutatóintézete Bp. 2010 329-351. o.

Flórián Mária: Parasztférfiak zsinóros magyar ruhája. Uo. 353-367. o.

Lukács Anikó: Nemzeti divat Pesten a 19. században (doktori disszertáció) ELTE BTK 2010.http://docplayer.hu/16671468-Lukacs-aniko-nemzeti-divat-pesten-a-19-szazadban.html ( 8., 59., 60., 139., 156., 175.,  240. o.)

F. Dózsa Katalin (szerk.): A Magyar Divat 1116 éve (A magyar viselet a honfoglalástól a 21. század elejéig 2012. (szakirodalomként a Kismagyarra)

Erdész Judit Mária: Díszmagyar és népi zsinórdíszítés 2016. Eger 41-49. o.

"Még a táncba is karddal járnak!" - a férfidivat változásai Magyarországon (Művelődéstörténeti blog az ELTE Történelemtudományi Doktori Iskola hallgatóinak gondozásában) 2016. december 31. http://borostyankovek.blogspot.com/2016/12/meg-tancba-is-karddal-jarnak-ferfidivat.html

Előadások

1994. március 11. Békéscsaba IV. Országos Textiles Konferencia: „Magyaros öltözködési mozgalmak a XX. században”

1994. június 1. Velem A-kategóriás szakkörvezetők továbbképző tábora: „A díszmagyar”

1994. június 8. Debrecen Országos Felsőfokú Vászonszövő Tábor: „A magyar történeti viselet fejlődése”

1995. augusztus 15. Budapest Napút Galéria „A csomók üzenete” c. kiállítás: „A vitézkötés”

1995. december 7. Debrecen A vitézi díszruhák”

1996. Aszód ”Viselet és történelem – viselet és jel” c. konferencia: „A katonai viseletek hatása a paraszti öltözködésre a XVIII-XIX. században - A salavári és a rajhúzli”

1999. június 27. Strazsnice A csehországi magyarok kulturális egyesületének tábora: „A magyar viselet történetének évszázadai”

2005. 04. 15. Eger „Viseletek régen és ma” Országos népművészeti konferencia: „A kismagyar, a XX. századi polgári magyar férfiruha”

2006. január 23. Kehidakustány A Magyar Kultúra Napja Zala megyei ünnepsége: „Magyar nemzeti viseletek a XIX. és a XX. században”

2006. május 27. A gombkötő mesterség - magyar viseletek (Kiállításmegnyitó előadás a Tinódi Sebestyén Gimnázium dísztermében)

2007. 10. 24.  Sárvár Előadások a Galeria Arcisban: „A kismagyar”

2007. 06. 18. VII. Ikervári nap: „A magyaros öltözködés Batthyány Lajos korában”

2011. 11. 19. IV. Értékőrző Konferencia, Komárom: „A gombkötő mesterség”

2011. Sárvár Sylvester János Városi könyvtár, A legmagyarabb mesterség, a gombkötő

2013. április 6. Székesfehérvár, Elfeledett mesterségek sorozatban: „A gombkötő mesterség” Előadás és szakmai bemutató

2013. Sárvár Evangélikus presbiter nap: Magyar viselettörténet

2013. 11. 15. Sárvár Páneurópai Unió Sárvári Regionális Szervezete „A műmagyar, a népies nemzeti viselet”

2014. nov. 8. A bocskai”, a veszprémi Hungarikunyhó előadássorozatában http://omegahirek.hu/pannon/index.php/pannon/item/170-korok-es-viseletek-legegysegesebb-nemzeti-viseletunk-a-bocskai

2017. január 31.Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum Tinódi Sebestyén Gimná-ziuma és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskolája: „A gombkötő mesterség”

2019. július 22. Hagyományok Háza (nyitott műhelyek): „Gombkötés és zsinórgombolók” https://hagyomanyokhaza.hu/hu/oktatas/program/gombkotes-es-zsinorgombolok

2020. 08. 07. Sárvár, Nádasdy-vár: „Gomb, zsinór, paszomány” (A legmagyarabb mesterség) Vándorló Néprajzi Szabadegyetem II/4. Szervező: Néptánckör Kulturális Egyesület , Népművészeti Alapítvány Sárvár

2020. 08. 10-14 „Magyar mesterségek – a gombkötés” Zalaegerszeg, Gébárti Kézművesek Háza. Egy hetes gombkötő szakmai tábor viseletkészítőknek (viselettörténeti és a mesterséggel kapcsolatos előadások, kiállítás szakmai bemutató, gyakorlati foglalkozások) https://www.zaol.hu/kultura/helyi-kultura/diszitofonat-es-vitezkotes-avagy-a-gombkoteszet-manapsag-4443515/

Filmfelvételek, előadások, bemutatók

Báli ruhák: http://tvslo.si/predvajaj/mostovi-60217234/ http://tvslo.si/#ava2.60217234;

Gombkötő mesterség: http://tvslo.si/#ava2.66492613;

http://tvslo.si/predvajaj/mostovi-hidak/ava2.66492613/

Bocskaitól Attiláig. Díszmagyar viseletek bemutatója. Napi Mozaik - 2005. szeptember 23. http://www.tvarchivum.hu/?id=62542

2013. április Székesfehérvár: http://duol.hu/hetvege/doktor-gombkoto-1538588

Székesfehérvár, mesterségbemutató 2013. április: https://www.youtube.com/watch?v=x3QjORbwtGs

Legegységesebb nemzeti viseletünk: a bocskai. A veszprémi Hungarikunyhó előadássorozatában 2014. nov. 8.: https://www.youtube.com/watch?v=YdHbUK2Fk40

A „hely” c. magazin paszományosokról készített riportjához való hozzászólás: https://m.facebook.com/kossuth.ahely/posts/2056603847898042

Kiállítások

Önálló kiállítások

1993. Debrecen KLTE A magyar ruha és a zsinór

1994. Debrecen KLTE Gombkötő és paszományos munkák

1995. Kemenesmagasi A kismagyar

2006. Kehidakustány A Magyar Kultúra Napja Zala megyei ünnepsége „Magyar nemzeti viseletek a XIX. és a XX. században”

2006. május 27- június 2. Sárvár a XIX-XX. század magyar viseletei, (Viselettörténeti kiállítás a Tinódi Sebestyén  Gimnázium dísztermében)

2007. Ikervár XIX századi magyar férfiviseletek

2010. Sárvár, Lengyel Kisebbségi Önkormányzat kiállítóterme:

Rokon elemek a XIX-XX. századi lengyel és magyar nemzeti öltözetben

2011. Sárvár, Sylvester János Városi könyvtár, A legmagyarabb mesterség, a gombkötő (viselettörténeti gyűjteményéből, ill. saját munkáiból) http://www.sarvarvaros.hu/viseletkiallitas_a_konyvtarban

2017. január 31- május-június 2. Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum Tinódi Sebestyén Gimnáziuma és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskolája (viselettörténeti gyűjteményéből, ill. saját munkáiból)

2020. augusztus 10. Panoráma Népművészeti Galéria Gébárt Zalaegerszeg

Résztvevő az alábbi csoportos kiállításokon

1992. Szombathely Vas megyei népművészeti kiállítás

1994. Békéscsaba Népi öltözködés országos pályázat és kiállítás

1994. Nagyvázsony Kinizsi Napok Kézműves Kiállítása

1994. Szombathely Pannon Ősz '94 Vas megyei népi kézműves alkotók kiállítása

1994. Kiskunlacháza, Magyaros férfiviseletek

1994. Hollandia Tvente Universiti Gombkötő és paszományos munkák

1995. Budapest Napút Galéria A csomók üzenete

1997. Budapest Országos Ruházati Ipartestület divatbemutatója

1997. Budapest IPOSZ Fegyvermesterek Fortélyai

1997. Budapest IPOSZ 1997. Kézműves Remekei

1997. Kaposvár RégiMódi Napok Nagy utazás

1998. Esztergom 1848-49. kézműves hagyományai és 1998. Kézműves Remekei

1999. Budapest IPOSZ 1999. Kézműves Remekei

2000. Békéscsaba VII. Országos Textiles Konferencia (II. díj)

2000. Budapest Az ezredforduló kézműves remekei

2000. Budapest XIII. Országos Népművészeti Kiállítás

2003. Budapest IPOSZ A kuruc kor kézműves hagyományai 2003. Kézműves Remekei

2003. Szombathely, Gyermekek Háza  http://www.nyugat.hu/tartalom/cikk/11262

2005. Eger „Viseletek régen és ma” Országos népművészeti konferencia divatbemutató

2010. Budapest XV. Országos Népművészeti Kiállítás

2010. Debrecen: Népi paszomány- és gombkészítők Debrecenben

http://www.debon.hu/debrecen-hirek/nepi-paszomany-es-gombkeszitok-debrecenben

2012. Békéscsaba XII. Országos Textiles Konferencia

2012. Győr és Zalaegerszeg: „A hagyományos népi tárgykultúra megújítására történő

törekvések bemutatása” III. Nyugat-dunántúli Regionális Kiállítás

2014. Budapest Dunapalota, Magyar Kézművesség 2014.

2015.október 29.–2016. március 27. Élő Népművészet XVI. Országos Népművészeti Kiállítás Néprajzi Múzeum

2016. Budapest Dunapalota, „Magyar Kézművesség 2016. és mennyegző és kézművesség” c. kettős kiállítás http://www.amka.hu/cikkek/magyar-kezmuvesseg---2016-valamint-menyegzo-es-kezmuvesseg/kiallitoi-lista.html

2016. Pekingi Kulturbazárban és a Ningboi Expon Kínában megrendezett kiállítás

2017. június 11. Zalaegerszeg – 2017augusztus 17. szeptember 30. Budai vár:

„A reformáció történelmi és kulturális öröksége az élő népművészetben”

2018. Kéz-Mű-Remek, a Nemzeti Szalon 2018-as kiállítása a Műcsarnokban (2018. április 21 - augusztus 20.)

2020. október 3- XVII. Élő Népművészet Országos Népművészeti Kiállításregionális kiállítás Zalaegerszeg